กำจัดปลวก

ด้วยสถานีเหยื่อ Extermพีเค เพสต์ฟรี ให้บริการกำจัดปลวกโดยสถานีเหยื่อ

ปััญหาจากการรบกวนของปลวก เกิดขึ้นได้หลากหลายสถานการณ์ หลากหลา่ยสถานที่ และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เรื่องการแก้ปัญหาการรบกวนของปลวกนั้น ไม่ได้มีเพียงการใช้วิธีกำจัดโดยสารเคมีเท่านั้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการกำจัดปลวก และหนึ่งในนั้นคือการใช้สถานีเหยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยต่อคนสูงมาก

More Details

Pipe System
ระบบท่อป้องกันปลวกพีเค เพสต์ฟรี ให้บริการวางระบบท่อป้องกันปลวกทุกวิธี

เราสามารถวางระบบท่อป้องกันปลวกในขณะก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะทำให้อาคารมีความปลอดภัยจากการรบกวนของปลวกอย่างแท้จริง โดยการวางระบบท่อป้องกันปลวก มีขั้นตอนดังนี้
– วางระบบท่อป้องกันปลวกให้มั่นคง ติอหัวสปริงเกอร์สำหรับปล่อยน้ำยาเคมี
– ทดสอบระบบท่อว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่
– สเปรย์น้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน
– ส่งเอกสารรับประกันงาน

More Details

กำจัดปลวก

ด้วยสารเคมีพีเค เพสต์ฟรี ให้บริการกำจัดปลวกโดยวิธีอัดน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน

วิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีการอัดน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เป็นระบบการกำจัดปลวกที่มีมานานแล้ว แต่ยังคงได้ผลเป็นอย่างดี และมีราคาค่อนข้างถูกกว่าวิธีอื่น
การกำจัดปลวกด้วยวิธีนี้ มีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้การกำจัดปลวกสำเร็จอยู่หลายปัจจัย เช่น ชนิดของสารเคมี ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงรายละเอียดอื่นของการปฏิบัติงาน เช่น ความระมัดระวังไม่ให้สารเคมีปนเปื้อน ความเสียหายจากการเจาะพื้นอาคาร การกันพื้นที่ของเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

More Details

กำจัดแมลง
สถานที่พักอาศัยส่วนบุคคลพีเค เพสต์ฟรี ให้บริการกำจัดแมลงสำหรับอาคารบ้านเรือน บ้านพักอาศัย  อาคารสถานที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้ผลจริง

เนื่องจากปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรบกวน การรุกรานของแมลง ทั้งชนิดของแมลง ปริมาณการรบกวน ซึ่งเราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละราย ย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่นสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าเอง เช่น ปัญหาเด็กเล็กกับสารเคมี สัตว์เลี้ยงกับเหยื่อกำจัดแมลง ปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุผลทำให้เราเสนอทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม และได้ผล

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ปัญหาหรือความกังวลใจเกี่ยวกับเหตุต่างๆนี้ เราจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการกำจัดแมลงที่ได้ผลและไม่เป็นอุปสรรคต่อความกังวลต่างๆนี้เลย

More Details

กำจัดแมลง

โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน ห้าง ร้านพีเค เพสต์ฟรี ให้บริการกำจัดแมลงสำหรับหน่วยงานราชการ องค์การภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจอื่นๆ

ปััญหาการรบกวนของแมลง ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรือน อาคารพักอาศัยเท่านั้น ปัญหาการรบกวนของแมลงเกิดทุกที่ และรูปแบบของปัญหายังแตกต่างกันออกไป

เรื่องการแก้ปัญหาการรบกวนของแมลงนั้น ไม่ได้มีเพียง “การกำจัด” เท่านั้น ยังต้องมี “การป้องกัน” อีกด้วย ปัญหาการรบกวนของแมลงบางสถานที่นั้น เกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หนูกัดสายไฟเครื่องจักรผลิตสินค้าที่มีมูลค่านับหลายล้านบาท การป้องกันการรุกรานของแมลงจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

More Details