Staff Box

โก้

Manger
 • Linkedin
 • Youtube

อาจ

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

เม้ง

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Staff Box – Description

โก้

Manger
มีประสบการณ์สูง ผ่านงานกำจัดแมลงมาแล้วทุกรูปแบบ
 • Linkedin
 • Youtube

อาจ

Technician
ปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องแมลงได้ทุกเรื่อง
 • Linkedin
 • Youtube

เม้ง

Technician
เชี่ยวชาญงานกำจัดแมลงโดยเฉพาะงานเก็บรายละเอียดแมลงพื้นที่เฉพาะจุด
 • Linkedin
 • Youtube

Staff Box

วัต

Pipe System Manger
 • Linkedin
 • Youtube

พุ่ม

Coordinator
 • Linkedin
 • Youtube

อู๊ด

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Staff Box – Description

วัต

Pipe System Manger
งานระบบท่อกำจัดปลวก ประสบการณ์สูง ปรับรูปแบบงานตามสถานการณ์ได้ดี
 • Linkedin
 • Youtube

พุ่ม

Coordinator
ประสานงานกำจัดแมลง ระบบงานท่อป้องกันปลวก
 • Linkedin
 • Youtube

อู๊ด

Technician
พนักงานปฏิบัติงานด้วยประสบการณ์ยาวนาน
 • Linkedin
 • Youtube

Staff Box

บอล

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Staff Box – Description

บอล

Technician
เชี่ยวชาญงานกำจัดสัตว์ฟันแทะ ตรวจสอบความถูกต้องสารเคมี
 • Linkedin
 • Youtube

Technician
 • Linkedin
 • Youtube

Technician
 • Linkedin
 • Youtube